Polaroid Photo

Bilder från FlatFnatt

FlatFnatt

En flat-familjs liv och äventyr

MH Torkel


12345Rasen/Torkel
1a. KONTAKT HälsningAvvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.4.0 / 4
1b. KONTAKT SamarbeteFöljer ej med trots upprepade försök att locka.Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.Följer med hela sträckan, neutral.Följer med villigt. Engagerar sig.Följer med villigt. visar intensivt intresse mot testledaren hoppar och gnäller.3.7 / 3
1c. KONTAKT HanteringAvvisar. Morrar och/eller bitförsök.Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.Accepterar. Är neutral.Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.3.9 / 4
2a. LEK LeklustLeker ej.Leker ej men visar intresse.Leker - startar långsamt men blir aktiv.Leker aktivt, startar snabbt.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.4.1 / 1
2b. LEK GripandeGriper ej.Griper ej, nosar på föremålet.Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet.3.6 / 1
2c. LEK DragkampBiter ej.Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.Biter - drar emot, släpper, tar om.Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.3.4 / 3
3a. JAKT FörföljandeStartar ej.Startar men avbryter.Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer.Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.2.9 & 3.0 / 4 & 4
3b. JAKT GripandeNonchalerar bytet/springer ej fram.Griper ej, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Griper direkt, släpper.Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sekunder.2.2 & 2.6 / 3 & 3
4. AKTIVITETÄr ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn, står, sitter eller ligger.Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar.Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.Är orolig. Växlar snabbt aktivitet.2.9 / 5
5a. AVSTÅNDSLEK IntresseEngageras ej av figuranten. Ointresserad.Kontroll. Avbrott kan förekomma.Intresserad, följer figuranten utan avbrott.Intresserad, vill iväg. Enstaka starförsök.Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.3.0 / 2
5b. AVSTÅNDSLEK Hot / AggressionInga skall eller morrningar.Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.Visat hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.Visat hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.1.3 / 1
5c. AVSTÅNDSLEK NyfikenhetGår ej fram till figuranten. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremål.Går fram när figuranten ger sig tillkänna.Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.Går direkt fram till figuranten utan hjälp.3.4 / 1
5d. AVSTÅNDSLEK LeklustVisar inget intresse.Leker ej men visar intresse.Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.3.2 / 1
5e. AVSTÅNDSLEK SamarbeteVisar inget intresse.Blir aktiv men avbryter.Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.2.6 / 1
6a. ÖVERRASKNING RädslaStannar, kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst fem meter.Flyr mer än fem meter.2.7 / 3
6b. ÖVERRASKNING Hot / AggressionVisar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under en längre tid.Visat flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.2.0 / 1
6c. ÖVERRASKNING NyfikenhetGår fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.Går fram till overallen när föraren står bredvid.Går fram till overallen när föraren har gått halva sträckan.Går fram till overallen utan hjälp.3.3 / 1
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädslaIngen tempoförändring eller undanmanöver.Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.1.6 / 1
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresseInget intresse för overallen.Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst ett tillfälle.Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i/leker mot overallen vid två eller fler passager.1.7 / 1
7a. LJUDKÄNSLIGHET RädslaStannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst fem meter.Flyr med än fem meter.2.1 / 1
7b. LJUDKÄNSLIGHET NyfikenhetGår inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.Går fram till skramlet då föraren står bredvid.Går fram till skramlet då föraren gått halva sträckan.Går fram till skramlet utan hjälp.4.1 / 1
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädslaIngen tempoförändring eller undanmanöver.Liten båge, eller liten tempo-växling, eller tittar bort vid någon av passagerna.Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.1.4 / 1
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresseInget intresse för ljudkällan.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter i/leker mot skramlet vid två eller fler passager.1.7 / 1
8a. SPÖKEN Hot / AggressionVisar inga hotbeteendenVisar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under en längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.2.2 / 2
8b. SPÖKEN KontrollEnstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.Tittar till mot spökena då och dåKontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.3.8 / 4
8c. SPÖKEN RädslaUppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.2.4 / 1
8d. SPÖKEN NyfikenhetGår fram när föraren har tagit av figurantens förklädnad.Går fram när föraren talar med med figuranten/lockar på hunden.Går fram till spöket när föraren står bredvid.Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.Går fram till spöket utan hjälp. 3.4 / 5
8e. SPÖKEN KontaktAvvisar eller undviker kontaktförsök.Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.Besvarar kontakt när figuranten bjuderTar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.3.9 / 4
9a. LEK 2 LeklustLeker ej.Leker ej men visar intresse.Leker - startar långsamt men blir aktiv.Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.3.8 / 4
9b. LEK 2 GriperGriper ej.Griper ej, nosar på föremålet.Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet.3.5 / 3
10. SKOTTVisar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.1.5 / 1